Để plugin có thể hoạt động được, bạn cần xem các yêu cầu tối thiểu sau:

  • Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2 < 8.0
  • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
  • Sử dụng Plugin Woocommerce