Thay đổi so sánh rating khác.

Filter hook isures_compare_rate_filter gồm 2 biến số $rating_html, $product.

  • $rating_html là html rating mặc định của woocommerce
  • $product là dữ liệu của sản phẩm.

Ví dụ cách sử dụng:

Thêm so sánh khác ngoài thuộc tính chọn sẵn: như custom field …

Ngoài có thể so sánh thuộc tính chọn sẵn trong cài đặt, Bạn có thể thêm bất kỳ so sánh nào trong sản phẩm.

Hook: isures_add_custom_compare

  • Hook này gồm 1 biến số là những ID đang được so sánh
    $product_id

Ví dụ cách sử dụng:

Thay đổi vị trí hook khác cho nút so sánh

Mặc định nút hiển thị so sánh sẽ được hook vào woocommerce_after_shop_loop_item nên nếu bạn muốn thay đổi có thể sử dụng như sau.