Bổ sung 1 số hook sau:

  • vicweb_menuorder_before_template
  • vicweb_menuorder_before_content
  • vicweb_menuorder_after_template
  • vicweb_menuorder_after_content

Cách sử dụng mẫu:

Code trên hook vào trước phần hiển thị các sản phẩm, in ra nội dung “hiển thị 1 cái gì đó”.