Câu hỏi thường gặp - iSures Menu Order For Woocommerce
Nhấn mua hàng nhưng không hiện popup chọn sản phẩm

Khi cài đặt plugin bạn có thể không bật được popup khi kiểm tra thử tính năng. Hãy bật tuỳ chọn MagnificPopup ở tab thư viện & style.