iSures AJAX Add To Cart

Tính năng nổi bật
  • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với AJAX(không tải lại trang).
  • Gợi ý sản phẩm liên quan với sản phẩm vừa thêm vào giỏ tại Popup.
  • Chuyển hướng đến thanh toán, hoặc tiếp tục mua hàng.
  • Dễ dàng cài đặt giới hạn số lượng sản phẩm liên quan, và số cột.
  • Xóa sản phẩm trong giỏ tại Popup với AJAX (không tải lại trang)
Hướng dẫn sử dụng
Yêu cầu tối thiểu
  • Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP tối thiểu 7.2
  • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
  • Có sử dụng plugin Woocommerce
Nhật ký thay đổi
PHIÊN BẢNCHI TIẾT THAY ĐỔI
1.0.0 – 28/10/2021
  • Ra mắt plugin iSures AJAX Add To Cart