iSures AJAX Add To Cart

Plugin thêm sản phẩm vào giỏ hàng AJAX, kèm gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm vào giỏ hàng

Sơ lược tính năng chính
  • Thêm sản phẩm vào giỏ hàng với AJAX(không tải lại trang).
  • Gợi ý sản phẩm liên quan với sản phẩm vừa thêm vào giỏ tại Popup.
  • Chuyển hướng đến thanh toán, hoặc tiếp tục mua hàng.
  • Dễ dàng cài đặt giới hạn số lượng sản phẩm liên quan, và số cột.
  • Xóa sản phẩm trong giỏ tại Popup với AJAX (không tải lại trang)