Hướng dẫn gia hạn License khi hết hạn

Truy cập Tài khoản > Quản lý licenses

Tìm đến license muốn gia hạn. Chọn Gia hạn license

Sau khi chọn Popup thông tin tuỳ chọn sẽ hiện ra như hình dưới.

Thay đổi tên miền đăng ký nếu muốn.

Chọn phương thức thanh toán. Hoàn tất thanh toán license sẽ tự động gia hạn.