• Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP7.4 hoặc  PHP8.1 PHP8.2
  • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
  • Có sử dụng plugin Woocommerce