PHIÊN BẢN 1.0.5

 • Thay đổi giao diện đẹp hơn
 • Thêm hiệu ứng loading chờ xác nhận giao dịch
 • Thay đổi khung QRCode có các bước giúp khách hàng biết cách thanh toán
 • Tối ưu core Qrcode
 • Thêm tính năng copy nội dung nhanh.
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.4

 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.3

 • Thêm rule Cronjob
 • Tăng tốc độ Curl.
 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.2

 • Tối ưu code
 • Thay đổi 1 số css

PHIÊN BẢN 1.0.1

 • Fix response timeout
 • Thêm ngày nhận chuyển tiền vào lịch sử.

PHIÊN BẢN 1.0.0

 • Ra mắt plugin.