• Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP 7.4 hoặc PHP8.1, PHP8.2
  • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
  • Có sử dụng plugin Woocommerce