• Server có cài ionCube Extention
  • Phiên bản PHP 7.4 hoặc > PHP 8 (8.1 8.2)
  • WordPress phiên bản 5.0 trở lên
  • Website cần có plugin Woocomemrce