• Có sử dụng plugin iSures ACB Gateway Payment
  • Server có cài ionCube extention
  • Phiên bản PHP tối thiểu 7.4 hoặc 8.1 8.2
  • WordPress phiển bản 5.0 trở lên
  • Sử dụng Plugin Woocommerce