Plugin thanh toán tự động trên Ahachat

Plugin hỗ trợ thanh toán tự động trên Fanpage theo kịch bản của Ahachat. Đây là gói mở rộng của plugin iSures ACB Gateway Payment

Sơ lược tính năng chính
 • Hỗ trợ API tạo mã đơn hàng cho blocks trong kịch bản Ahachat
 • Hỗ trợ API check lịch sử thanh toán của khách hàng trên Fanpage
 • Có tham số chuyển hướng Blocks khi check đơn thành công
 • Có tham số chuyển hướng Blocks khi đơn hàng thất bại
 • Chỉ cần tạo block JSON API trên Ahachat, setup đơn giản nhanh chóng
 • Dễ dàng gửi và nhận dữ liệu API, có tài liệu chi tiết & video

https://youtu.be/6cE1dNEQHZI

Cấu hình API

Tại giao diện quản trị của bạn, truy cập menu > ACB vs Ahachat tại tab Chung.

Khu vực Cấu hình API

 • Access Token: Access Token được sử dụng để bảo mật API endpoints của bạn (*)
 • Prefix: Đây là điều kiện để lọc và tìm lịch sử giao dịch của khách hàng. Kết hợp với mã đơn hàng để tạo nội dung chuyển khoản.

Lấy đường dẫn API Endpoints

Tại phần cài đặt của plugin, nhấn vào tab Cách Sử Dụng

Tại đây bạn sẽ có 2 đường dẫn API:

API tạo random mã đơn hàng (1)

Đây là API dùng để sử dụng tạo mã đơn hàng và nội dung chuyển khoản.

API check lịch sử giao dịch. (2)

Đây là API hỗ trợ kiểm tra lịch sử giao dịch có nội dung và số tiền đúng với đơn hàng khách tạo ở Fanpage chưa.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách gọi và đọc dữ liệu trả về tại phần tạo blocks json của Ahachat bên dưới.

Tạo Blocks JSON để tạo mã đơn hàng.

Chúng ta sẽ sử dụng API (1)

Hướng dẫn gọi đến API (1)

Tham số bắt buộc: access_token

Bạn vào chỉnh sửa kịch bản của bạn tại Ahachat, tạo mới Blocks “JSON API”

B1:  Đặt tên hội thoại cho blocks – lưu ý phần này ta sẽ sử dụng ở phần đọc dữ liệu API ngay bên dưới

B2: Đổi method thành GET

B3: Điền URL API (1) vào

B4: Tab Data/Body nhập key là  access_token và giá trị (*) – giá trị (*) bạn lấy từ cài đặt của plugins ở mục 1. Và bấm lưu thay đổi.

Hướng dẫn đọc dữ liệu API (1).

API sẽ trả về JSON gồm 2 thuộc tính id và content(kết hợp giữa prefix và id -> đây cũng chính là nội dung chuyển khoản)

 • Cách lấy id => {{api.randomid.id}}
 • Cách lấy content {{api.randomid.content}}

Trong đó randomid là tên của blocks ở B1 bên trên.

Tạo Blocks JSON để check lịch sử giao dịch

Chúng ta sẽ sử dụng API (2)

Hướng dẫn gọi đến API (2)

Tham số bắt buộc:

 • access_token : chuỗi bảo mật API
 • total: Tổng số tiền đơn hàng
 • order_id: ID đơn hàng

Tham số tùy chỉnh:

 • redirect_success_blocks : xử lý chuyển hướng blocks khi thành công (khách hàng đã chuyển khoản đúng nội dung & số tiền)
 • redirect_failure_blocks: Xử lý chuyển hướng blocks khi thất bại (Khách chưa chuyển tiền, hoặc chuyển thiếu tiền, sai nội dung…)

Bạn vào chỉnh sửa kịch bản của bạn tại Ahachat, tạo mới Blocks “JSON API”

B1:  Đặt tên hội thoại cho blocks – lưu ý phần này ta sẽ sử dụng ở phần đọc dữ liệu API ngay bên dưới

B2: Đổi method thành GET

B3: Điền URL API (2) vào

B4: Nhập các key bắt buộc gồm và giá trị (ví dụ như hình trên).

Hướng dẫn đọc dữ liệu API (2).

API sẽ trả về JSON gồm:

 • status : trạng thái kết nối api
 • success: trạng thái xử lý tìm kiếm nội dung có hay không (trả về true hoặc false)
 • msg: Nội dung tin nhắn xử lý

Cách đọc dữ liệu tương tự như API 1.

ví dụ:

 • {{api.tenblockapi2.status}} => nếu 200 là kết nối được tới api
 • {{api.tenblockapi2.success}} => trả về true hoặc false
 • {{api.tenblockapi2.msg}} => trả về tin nhắn xử lý.