iSures Product Variations Table

Plugin thay đổi hiển thị biến thể từ dạng dropdown sang table cho sản phẩm biến thể woocommerce

Sơ lược tính năng chính
  • Thay đổi dạng hiển thị biến thể : dropdown thành dạng table
  • Custom được số lượng biến thể.
  • Mua được 1 lúc nhiều biến thể sản phẩm
  • Hỗ trợ định dạng biến thể 3 dạng: chữ, hình ảnh, và màu sắc.
  • Biến thể được đặt mặc định sẽ có số lượng là 1. những cái còn lại sẽ mặc đinh là 0.
  • Tính tổng cộng số tiền giúp khách hàng dễ dàng biết được ngân sách chi tiêu.