iSures Fly Cart For Woocommerce

Hiển thị mini cart và sản phẩm gợi ý liên quan mỗi khi thêm vào giỏ, thay đổi số lượng hoặc xoá sản phẩm ngay trên mini cart.

Sơ lược tính năng chính
  • Tăng giảm số lượng sản phẩm trên mini cart.
  • Xoá sản phẩm trong mini cart.
  • Gợi ý sản phẩm liên quan mỗi lần thêm sản phẩm vào giỏ.
  • Bổ sung 2 hook top mini cart và bottom mini cart. isures_fc_top &
    isures_fc_bottom